Koppeling van sectoren: een geïntegreerde benadering om emissies te verlagen

Over de hele wereld zijn overheden ermee bezig om koolstofemissies terug te dringen en alternatieven te zoeken voor fossiele brandstoffen om tegemoet te komen aan onze dagelijkse energiebehoefte. De inzet van waterstof om fossiele brandstoffen te vervangen levert zowel wereldwijd als lokaal aanzienlijke voordelen op: door voor het klimaat schadelijke koolstofemissies te verlagen, en door de luchtkwaliteit in stedelijke gebieden te verbeteren door de emissie van stofdeeltjes en NOx gassen te elimineren.

De productie van de waterstof die nodig is om deze wereldwijde decarbonisatie aan te vuren, is ook met het oog op het milieu een positieve optie. Momenteel is veel van de productie van waterstof een bijproduct van industriële processen, die fossiele brandstoffen verbruiken. Maar de EU heeft zich, bijvoorbeeld, ten doel gesteld om koolstofemissies te verlagen met 95% tegen 2050. Een belangrijke vraag die echter beantwoord dient te worden; is het haalbaar om emissievrije brandstof te creëren (‘groene’waterstof) die geproduceerd wordt uit duurzame bronnen zoals windmolenparken en zonne-installaties?

Koppeling van sectoren: wat betekent dat?
De vier voornaamste sectoren waar het verbruik van koolstof moet worden teruggedrongen zijn: opwekking van energie, industrie, transport en verwarming. ‘Koppeling van sectoren’ beschrijft een integrale benadering, waarbij opwekking van hernieuwbare energie over deze sectoren efficiënt wordt gedeeld. Deze integrale benadering is nodig om het beste te halen uit het potentieel van waterstof, waardoor energie kan worden overgedragen van de ene sector naar een andere, en de complete decarbonisatie van deze sectoren kan worden gerealiseerd.

Bij wijze van voorbeeld: om hernieuwbare energie volledig te integreren, is het mogelijk om elektriciteit van wind-, zon- en waterkracht om te zetten in waterstof met behulp van elektrolyse. Water wordt met elektriciteit gesplitst in waterstof en zuurstof. Vervolgens wordt dit waterstof veilig opgeslagen in hogedrukopslagtanks die worden gefabriceerd door NPROXX. Daarna kan de waterstof getransporteerd worden naar tankstations om particuliere voertuigen, stadsbussen of voertuigen voor zwaar transport te voorzien. Dit voorbeeld brengt aan het licht hoe waterstof energie snel kan opnemen en overdragen van de ene sector naar een andere.

Er zijn tal van andere gebieden waar waterstof kan worden gebruikt om fossiele brandstoffen te vervangen. Onlangs hebben nieuwe technologische ontwikkelingen ‘net zero’ (energieneutrale) emissies mogelijk gemaakt, die een optie vormen voor de maritieme sector. Vele landen streven deze doelstelling na. ’s Werelds eerste waterstofveerboot die de zee op zal gaan bijvoorbeeld wordt op dit moment gebouwd in Schotland, om regulier klimaatneutraal transport van 120 passagiers en 18 voertuigen naar de Orkney Islands mogelijk te maken. In steden met zee- en rivierhavens zal het gebruik van waterstof voor elektriciteitsvoorziening aan wal van schepen een alsmaar belangrijkere rol gaan spelen. Al deze technologische vooruitgang zal in de toekomst een benadering vereisen waarin ‘sectoren worden gekoppeld’.